Elon Musk 近日下令將原本運往 Tesla 嘅數千個 Nvidia AI 芯片轉至佢嘅社交媒體公司 X,根據 CNBC 獲得嘅 Nvidia 員工電郵顯示,呢個舉動可能會令 Tesla 的 $5 億美金芯片採購計劃延遲數月。

Tesla 原本應該儲備 Nvidia 嘅 H100 人工智能芯片,以實現成為「AI 及機器人領域嘅領導者」嘅轉型,Musk 早前喺 Tesla 嘅財報電話會議上表示,公司會將 H100 芯片嘅採購量從 35,000 增加到 85,000,並喺 X 上發帖話 Tesla 會花費 $100 億用於 AI 訓練及推理,其中大部分應用於車內。

但根據 CNBC 獲得嘅 Nvidia 員工電郵顯示,Musk 似乎誇大咗 Tesla 對 AI 芯片嘅採購計劃。事實上,許多芯片已經被轉送至 X,特別係其 AI 子公司 xAI。

「Elon 重新優先部署 X 嘅 H100 GPU 集群,將原本運往 Tesla 嘅 12,000 個 H100 GPU 轉至 X,」根據 CNBC 報導嘅一份 Nvidia 12 月份嘅備忘錄。「作為交換,原本 X 訂單嘅 12,000 個 H100 芯片將喺 1 月和 6 月轉送至 Tesla。」隨後嘅訊息中,Nvidia 員工指出,Musk 喺財報電話會議及隨後 X 上嘅發言同訂單安排有衝突。

喺 CNBC 報導發佈後,Musk 喺 X 發帖話 Tesla 目前唔具備接收 Nvidia GPU 嘅能力,因為公司位於德州奧斯汀嘅工廠尚未完成。佢亦估計 Tesla 將喺 2024 年花費 $30 至 $40 億購買 Nvidia 嘅 AI 芯片。

呢個將 AI 芯片從 Tesla 轉移至 X 嘅舉動可能會令 Tesla 嘅投資者不滿,佢哋正期望 Musk 兌現其全自動駕駛汽車嘅承諾。Tesla 計劃喺 8 月舉行嘅活動中公佈其首款 Robotaxi 車型。然而,Tesla 嘅 Autopilot 同 Full Self-Driving 駕駛輔助功能,作為公司自動駕駛工作嘅基礎,因數百宗車禍而受到審查,其中包括多宗致命事故。

Musk 嘅 AI 初創公司 xAI 正同 OpenAI、Google 等公司競爭,致力於開發有用嘅生成式 AI 應用及其底層大型語言模型。上個月,該公司宣佈獲得 $60 億融資,承諾推出先進產品及支持其運行嘅基礎設施。

Nvidia 因其 GPU 嘅需求成為全球市值第三高嘅公司,這些 GPU 驅動咗多家公司嘅 AI 目標。Nvidia CEO Jensen Huang 喺 5 月嘅財報電話會議中話,隨住雲計算及生成式 AI 嘅發展,客戶「正消耗市場上每一個 GPU」。該公司上季度報告顯示收入增長 200%。

作者: GOTCN編輯部