IBM Quantum System Two. Photo Credit: IBM

《日經新聞》報導, IBM 計劃與日本産業技術総合研究所( AIST )合作,研發一台擁有10000量子位元(qubits)嘅量子電腦。呢個項目標定於2029年完成,效能預計將遠超現時領先嘅133量子位元機器。

目前進展

量子計算係 IBM 近年來嘅主要焦點之一。呢次新一步嘅推進,顯示出 IBM 對量子計算嘅雄心壯志。現時, IBM 嘅量子計算路線圖顯示,商業產品嘅量子位元數量到2033年甚至唔會達到2000 qubits。 IBM 曾計劃喺2025年推出1000量子位元嘅Condor電腦,但原型機已被擱置。開發10000量子位元機器嘅目標係希望能夠無需傳統超級電腦作為後盾進行量子計算,因為現時133量子位元機器經常需要支援電腦來檢查錯誤。

技術挑戰

IBM 同 AIST 將喺未來幾日內簽署合作備忘錄。雙方嘅合作目標包括開發能夠喺接近絕對零度溫度下運行嘅半導體同電路。量子電腦喺越接近零開爾文溫度下工作得越高效同準確,而現時最大嘅機器需要將量子位元同芯片/電路分開喺不同房間或腔室內。所以,創建能夠喺極端溫度下運行嘅元件係推進量子研究嘅必要步驟。

AIST 嘅角色

AIST 將運用其專利、人工智能知識庫同日本零件製造商嘅聯繫,參與即將推出嘅超級電腦嘅生產。 AIST 亦會通過為公司提供培訓同遊說日本公司採用量子技術,幫助確保未來量子超級電腦進入日本企業同行業。據報導,呢種接觸日本工業命脈嘅能力係 IBM 選擇與 AIST 合作嘅主要原因,呢亦係公司喺量子領域內同政府產業最大嘅合作項目。

持續挑戰

值得注意嘅係,正如計算領域嘅其他部分一樣,一個巨大嘅數字並唔代表一台優秀嘅機器。量子位元嘅質量同效率增加得非常快,呢亦係點解 IBM 擱置咗近期對1000量子位元電腦嘅嘗試,轉而選擇其質量同效率優於1000量子位元原型機嘅133量子位元機器。同傳統CPU利用超執行緒同緩存來提升性能一樣,量子計算亦有其他方法提升性能,而唔係單純增加量子位元數量。畢竟,量子電腦喺更高量子位元數量下變得唔穩定,所以未來量子計算嘅發展將依賴於智能工程,以保持10000量子位元及更高數量嘅電腦穩定同低成本運行。

未來展望

IBM 同 AIST 嘅合作可能會對量子計算嘅發展同採用產生重大影響。不過,今日嘅量子計算仍處於初期階段,離成為實用嘅消費品或專業工具還有很長嘅路要走。